Ieškome Prevencijos specialisto

Techninės pagalbos priemonių centrui reikalingas prevencijos specialistas

Darbo vieta - darbo vieta Mindaugo g. 42A-1, Vilnius

Pareiginės algos koeficientas nuo 0,85 iki 1,15 bazinio dydžio.

Pareigybės paskirtis – Techninės pagalbos priemonių centro prevencijos specialisto pareigybė reikalinga viešojo sektoriaus subjekto Techninės pagalbos priemonių centro (toliau – Centras) kompetencijai priskirtoms korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijoms vykdyti bei vidaus kontrolei įgyvendinti.

Darbo pobūdis - šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • be išimties:
 • organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;
 •  teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;
 •  tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus, kompetentingo subjekto prašymu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikia reikalingą informaciją pranešimui nagrinėti, užtikrindamas pateiktos informacijos konfidencialumą;
 • organizuoja ir (ar) atlieka Centro darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ar organizuoja jo rengimą, atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną;
 • kontroliuoja, kaip Centro darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;
 • skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą visuose Centro administracijos padaliniuose;
 • atlieka funkcijas, nuo kurių galimas nukrypimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalį:
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
 • užtikrina Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi  kontrolės ir priežiūros nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia rašytines išankstines rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi, sprendžia interesų konfliktų valdymo bei kitus tarnybinės etikos klausimus;
 • vykdo vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą, vidaus kontrolės atitiktį nustatytai vidaus kontrolės politikai, atlieka nuolatinę stebėseną, apimančią kiekvieną vidaus kontrolės elementą, teikia rekomendacijas dėl nustatytų vidaus kontrolės trūkumų bei tobulinimo;
 • kasmet atlieka vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, rengia vidaus kontrolės politiką ir ją apimančių teisės aktų projektus; <...>

Specialūs reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį korupcijos prevencijos srityje

Išsamesnei informacijai kreiptis šiais kontaktais: el. p.  [email protected], tel. (8 5) 273 4796

Gyvenimo aprašymą (CV) maloniai prašome siųsti el. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-03-01