Ieškome Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus vedėjo

Techninės pagalbos priemonių centrui reikalingas Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus vedėjas

Darbo vieta - Mindaugo g. 42A-1, Vilnius, darbo sutartis - terminuota

Pareiginės algos koeficientas nuo 0,90 iki 1,25 bazinio dydžio  

Pareigybės paskirtis - Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti, vykdyti ir vystyti Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas skyriui numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas.

Darbo pobūdis - šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • užtikrina Centro vykdomos programos (-ų) priemonių įgyvendinimą ir veiksmų, numatytų strateginio planavimo dokumentuose, savalaikį atlikimą;
 • apibendrina ir teikia Centrui informaciją apie vykdomos asmenų aprūpinimo TPP paslaugos programos rezultatus apskrityse, teikia rekomendacijas ir savivaldybių įstaigoms;
 • koordinuoja asmenų aprūpinimą TPP ir asmenų ar jų atstovų apmokymą šiomis priemonėmis naudotis, TPP remonta bei TPP pristatymą ir susigrąžinimą asmenims;
 • užtikrina kompleksinį asmenų aprūpinimą, mobiliųjų komandų veiklą, asmenų TPP naudojimosi kontrolę ir savivaldybių įstaigų techninės pagalbos priemonių išdavimo tvarkos reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • koordinuoja TPP paskirstymą, vadovaujantis techninės pagalbos priemonių apskaitos informacine sistema (toliau - TPPA IS) suformuotais poreikiais regionuose;
 • koordinuoja TPP regionuose įsigijimo prieinamumą, kokybę bei panaudojimo efektyvumą;
 • vykdo TPP poreikio apskrityse tyrimus, naudojantis TPPA IS renka statistinius duomenis apie naudojamas TPP bei pateikia Centrui šią duomenų analizę;
 • vadovaujantis nustatyta tvarka, konsultuoja asmenis dėl TPP įsigijimo;
 • sudaro naujų TPP įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo komisijų darbo grafikus ir užtikrina jų nepertraukiamą veiklą;
 • dalyvauja komisijos dėl naujų TPP įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimo darbe, informuoja asmenis apie komisijos priimtus sprendimus, teikia informaciją kitiems Centro padaliniams dėl kompensacijų išmokėjimo; <...>

Specialūs reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;

 • turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo ir vadovavimo patirtį;

Išsamesnei informacijai kreiptis šiais kontaktaisel. p.[email protected],  tel. (8 5) 273 4796

Gyvenimo aprašymą (CV) maloniai prašome siųsti el. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-03-04