Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Techninės pagalbos priemonių centre (toliau – Centras) už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę paskirta Laima Gubystienė, Veiklos organizavimo skyriaus specialistė personalo administratorė, tel. (8 5) 273 4796, elektroninis paštas [email protected] , ir pavesta:

          1. Prižiūrėti ir kontroliuoti Įstatymo nuostatų laikymąsi Centre;

          2. Esant poreikiui, konsultuoti Centro darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais;
          3. Ne rečiau kaip kartą per metus ar pasikeitus Įstatymo reikalavimų nuostatoms prevenciškai tikrinti ir analizuoti deklaruojančių darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenis;
          4. Pasirašytinai supažindinti ir/ar priminti darbuotojams apie pareigą:

              4.1. Laiku, Įstatymo nustatyta tvarka, užpildyti, patikslinti, papildyti ar atnaujinti ir pateikti privačių interesų deklaracijas bei apie tai informuoti;

              4.2. Nedelsiant informuoti Centro vadovą ar jo įgaliotą asmenį apie tai, kad darbuotojas priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą;

          5. Vykdyti darbuotojų privačių interesų deklaracijų apskaitą;

          6. Paaiškėjus, kad darbuotojas palieka darbą įstaigoje, pasirašytinai supažindinti jį su Įstatymo IV skirsnyje numatytais tam tikrais apribojimais, nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje

 

Atnaujinimo data: 2024-03-07