Atmintinė atsisiųsti

Atmintinė apie asmenų aprūpinimą klausos TPP paprasta kalba su priemonių pavyzdžiais 

Atmintinė apie klausos TPP įsigijimo išlaidų kompensavimą gestų kalba

 

KOMPENSACIJOS GAVIMO TVARKA 

1. Asmuo, pageidaujantis gauti kompensaciją už įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę, teikia nustatytos formos prašymą Centrui ir pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1.1. Išvadą dėl techninės pagalbos priemonių pateikia gydytojas išrašydamas E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“, ar E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, ar E027-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“ formas. Centras šiuos duomenis pasitikrina esveikata.lt. Medicinos dokumentuose turi būti užfiksuotas asmens klausos funkcijos pablogėjimo lygis dB per paskutinius 12 mėnesių, o jei asmuo kreipiasi dėl vidinio ryšio (FM) sistemos kompensacijos skyrimo, išvadoje taip pat nurodoma, kad asmuo naudojasi klausos aparatu ar kochleariniu implantu, ar įsriegiamu kauliniu implantu, kai:

  • asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

  • asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

1.2. pažymą apie nėštumą arba kitą dokumentą, kuriame nurodyta vaiko gimimo data, arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, jei asmuo kreipiasi dėl garso rodytuvo (elektroninės auklės).

1.3. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

2. vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimą:

2.1. Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

2.2. Pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

2.3. Pirkimo–pardavimo kvitą;

2.4. Sąskaitą faktūrą ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą, jei klausos techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

2.5. Sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas už:

  • mobiliojo ryšio telefoną ar kompiuterį arba vidinio ryšio (FM) sistemą, arba signalizavimo ir rodymo priemones.

3. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

4. Gavus Prašymą, Centras peržiūri Prašymą ir pateiktus dokumentus bei surenka esveikata.lt sistemoje duomenis apie asmens klausos funkcijos pablogėjimo lygį ir kitą reikiamą informaciją. Jei dėl kompensacijos už įsigytą bet kurią naują klausos techninės pagalbos priemonę vaikui su negalia ar darbingo amžiaus asmeniui su negalia kreipiamasi pirmą kartą arba asmuo kreipiasi pakartotinai praėjus daugiau kaip 10 metų nuo pirmo kreipimosi ir jam nėra sudarytas pagalbos planas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis Centras kreipiasi į Agentūrą. Agentūra, gavusi Centro teritorinio padalinio informaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima Sprendimą dėl poreikio ir elektroninių ryšių priemonėmis pateikia jo nuorašą Centro teritoriniam padaliniui arba į SPIS (jei tokia galimybė yra).

4. Jei prie prašymo trūksa dokumentų, Centras per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos.

5. Komisija per 15 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

6. Centras per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą.

7. Kompensacija išmokama per 30 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos į Prašyme nurodytą asmens ar asmens atstovo banko sąskaitą arba per paštą.

8. Jei asmuo pateikia sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas už mobiliojo ryšio telefoną ar kompiuterį, arba vidinio ryšio (FM) sistemą, arba signalizavimo ir rodymo priemones, apmokėjęs priemonės įsigijimo išlaidas iki jame nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo asmuo Centrui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

ASMUO TURI TEISĘ GAUTI VIENĄ IŠ KOMPENSACIJŲ UŽ ĮSIGYTUS:

  • vibruojantį žadintuvą arba žadintuvą su vibruojančia pagalvėle, arba išmanųjį laikrodį (apyrankę);

  • mobiliojo ryšio telefoną (vibruojantį) arba kompiuterį;

  • prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su ausinėmis arba prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su indukcine kilpa.

KLAUSOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS, KURIŲ KOMPENSACIJĄ GALITE GAUTI:

Klausos techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Klausos techninės pagalbos priemonės aprašymas

Naujos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kompensuojama suma, bet ne daugiau nei faktinės įsigijimo išlaidos

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens techninės pagalbos priemonės poreikis

 

Laikmačiai:

 

vibruojantys žadintuvai

laiko matavimo ir rodymo įtaisai su integruota vibravimo funkcija, gali būti ir su šviesos signalu, skirti asmenims, turintiems klausos sutrikimų

3 metai 

30 Eur

blogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

žadintuvas su vibruojančia pagalvėle

laiko matavimo ir rodymo įtaisas su atskira vibruojančia pagalvėle, gali būti ir su šviesos signalu, skirtas  asmenims, turintiems klausos sutrikimų 

 3 metai

30 Eur

blogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

išmanusis laikrodis (apyrankė)

rankinis laikrodis (apyrankė) su lietimui jautriu ekranu ir (ar) mygtukais, skirtais valdyti kai kurias kituose išmaniuosiuose įrenginiuose įdiegtas programas, skaityti elektroninius laiškus, trumpąsias žinutes, valdyti skambučius ir pan.

 3 metai

49 Eur

blogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

Telefonai, telefono ryšio priemonės, kompiuteriai:

 

 laidiniai telefonai

stacionarūs telefonai su sustiprintu garsu telefono ragelyje ir skambėjimo tono garsu, tinkami naudoti asmenims su klausos pablogėjimu10 metų40 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

mobiliojo ryšio telefonai (vibruojantys)

mobilusis telefonas, turintis vibravimo ir (ar) vaizdo perdavimo funkcijas, kurios leidžia gauti informaciją apie skambučius bei pranešimus ir bendrauti gestų kalba 

 3 metai300 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

kompiuteris, turintis vaizdo perdavimo funkciją (įskaitant ir planšetinį (delninį))

elektroninis įrenginys, pritaikytas pateikti kompiuterio informaciją regimuoju būdu ir bendrauti gestų kalba3 metai 300 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

Garso perdavimo sistemos:

 

vidinio ryšio (FM) sistemos

nepriklausomos elektroninės ryšio sistemos, skirtos apribotam ar privačiam dviejų ar daugiau asmenų, esančių skirtingose vietose, bendravimui palengvinti; triukšmui ir aidui sumažinti bei asmenų girdėjimo kokybei pagerinti

 

5 metai 

 

1000 Eur

blogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 45 dB ir asmuo naudojasi klausos aparatu (-ais) ar kochleariniu (-iais) implantu (-ais), ar įsriegiamu (-ais) kauliniu (-iais) implantu (-ais)

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamas įtaisas su ausinėmis

įtaisai, skirti televizorių, radijo imtuvų garso lygiui didinti

6 metai

110 Eur

blogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamas įtaisas su indukcine kilpa

įtaisai, skirti televizorių, radijo imtuvų garso lygiui didinti6 metai 

124 Eur

blogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

Signalizavimo ir rodymo priemonės:

 

durų skambučiai

signalizavimo įtaisai, paverčiantys durų skambučio signalą garsine, vibracine ar vizualine išvestimi

6 metai 

185 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

garso rodytuvai (elektroninės auklės)

įtaisai, rodantys netoliese esantį garso šaltinį ir jį paverčiantys garsine, vibracine ar vizualine išvestimi

6 metai 

145 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

įspėjamieji durų įtaisai

įtaisai, įspėjantys, kad durys atsidaro arba užsidaro

6 metai 

165 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

judesio rodytuvai

įtaisai, fiksuojantys judesius patalpose ir apie tai informuojantys vibruodami ar vizualiniu būdu

6 metai

190 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

dūmų-gaisro signalizatorius

įtaisas, aptinkantis, automatiškai įsijungiantis ir pranešantis apie asmeniui iškilusį gaisro pavojų vibraciniu ar vizualiniu būdu

6 metai 

200 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

dujų signalizatorius

įtaisas, aptinkantis, automatiškai įsijungiantis ir pranešantis apie dujų nuotėkį vibraciniu ar vizualiniu būdu

6 metai 

185 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

belaidis signalizavimo įtaisas (priėmiklis)

įtaisas, priimantis signalą iš įvairių įtaisų (durų skambučio, dūmų-gaisro signalizatoriaus ar kt.) ir apie priimtą signalą informuojantis vizualiniu ar garsiniu signalu

6 metai

200 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

vaizdo telefonspynės komplektas

įėjimo pro duris sistema, sudaranti sąlygas bendrauti žmonėms, esantiems pastato viduje ir lauke, turinti ekraną, integruotus durų atidarymo įtaisus, leidžiančius atidaryti duris nuotoliniu būdu

6 metai

320 Eurblogiau girdinčios ausies klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

SVARBU!

1. Jei asmuo ar asmens atstovas kreipiasi pirmą kartą, dokumento, patvirtinančio klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, išrašymo data negali būti senesnė nei 6 mėnesiai iki Prašymo pateikimo dienos.

2. Asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia tik pasibaigus anksčiau gautos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

3. Kompensacija už tos pačios klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą per nustatytą naudojimosi laiką. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

4. Vidinio ryšio (FM) sistemos įsigijimo išlaidų kompensacija turi teisę gauti asmenys iki 18 metų ir asmenys, kurie nėra sukakę senatvės pensijos amžiaus. Asmenys, kurie sukakę senatvės pensijos amžių, vidinio ryšio (FM) sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją gali gauti tik tuo atveju, jei šią klausos techninės pagalbos priemonę naudojo iki sukankant senatvės pensijos amžiui. 

5. Jei Prašymas ir priemonės įsigijimo dokumentai, pateikiami po asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

 

 ____________

Atkreipiame dėmesį, kad Centro įsigytomis klausos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi. 

Atnaujinimo data: 2024-04-16