Ieškome Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus specialisto analitiko

Techninės pagalbos priemonių centrui reikalingas Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus specialisto analitiko

Darbo vieta -  Mindaugo g. 42A-1, Vilnius.

Pareiginės algos koeficientas nuo 0,80 iki 1,10 bazinio dydžio    

Pareigybės paskirtis –  užtikrinti gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP) įgyvendinimą, stebėti, analizuoti ir apibendrinti su asmenų aprūpinimu TPP susijusius procesus, sistemas, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, organizuoti asmenų, savivaldybių įstaigų, įvairių organizacijų konsultavimo ir mokymo paslaugas bei teikti informaciją telefonu ir elektroninėje erdvėje apie  viešųjų paslaugų, susijusių su asmenų aprūpinimu TPP ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimu, kitais su aprūpinimo TPP susijusiais klausimais.

Darbo pobūdis - šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 •  analizuoja TPP poreikių, aprūpintų asmenų, išduotų bei grąžintų TPP suvestines bei ataskaitas, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų suvestines, naudojantis informacinėmis sistemomis ir šiems tikslams naudoja visus prieinamus resursus;   
 • analizuoja TPP poreikius pagal atskiras jų rūšis ir TPP aprūpinimo procesą, atlieka  TPP rinkos tyrimus ir teikia pasiūlymus dėl TPP asortimento praplėtimo ir dėl aprūpinimo TPP tvarkų tobulinimo;
 •  
 • konsultuoja, rengia pristatymus bei informuoja apie asmenų aprūpinimo TPP tvarką, TPP parinkimo bei individualaus pritaikymo klausimus Centro darbuotojus, nevyriausybines organizacijas, savivaldybių įstaigų darbuotojus, kitų suinteresuotų įstaigų darbuotojus, institucijas bei asmenis. Konsultacijas teikia telefonu, elektroniniu paštu, raštu, interneto svetainėje ir (ar) socialiniuose tinkluose;
 • bendradarbiauja su Viešųjų paslaugų teikimo skyriumi ir geografiškai apskrityse nutolusiais aptarnaujamų regionų (toliau - regionai) darbuotojais, ir regionų savivaldybių administracijų skyriais, kitais Centro struktūriniais padaliniais, dalyvauja rengiant ketvirtinių ir metinių Centro veiklos ataskaitų bei Centro veiklos plano projektus ir teikia skyriaus vedėjui;
 • dalyvauja komisijos dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimo ir (ar) mokėjimo darbe;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus dėl aprūpinimo TPP,  jų kokybės, individualaus pritaikymo ir kt., rengia atsakymus į paklausimus ir raštus, sprendžia iškilusius klausimus bei problemas;
 • vykdo asmens pagalbos planus, asmenų pasitenkinimo gautomis aprūpinimo TPP paslaugomis apklausas ir (ar) TPP naudojimosi kontrolę;
 • rengia įsakymų, vidaus tvarkų, metodikų, atmintinių ar paslaugų aprašymų, susijusių su asmenų aprūpinimu TPP, projektus ir (arba) nuolat juos analizuoja bei teikia pasiūlymus jų tobulinimui, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitų institucijų teisės aktus;
 • vykdo arba dalyvauja vykdant techninės pagalbos priemonių, su asmenų aprūpinimo TPP susijusių paslaugų rinkos tyrimus, rinkos konsultacijas, viešuosius pirkimus;
 • <...>

Specialūs reikalavimai

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

Išsamesnei informacijai kreiptis šiais kontaktais: el. p.  [email protected], tel. (8 5) 273 4796

Kandidatų gyvenimo aprašymų laukiame el. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-04-22